Email disclaimer

Email disclaimer

Email disclaimer
Verzonden berichten zijn vertrouwelijk. Deze berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts) persoon aan wie het is gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mogen worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Polytechniek b.v. telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Polytechniek b.v. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Deze e-mailberichten brengen geen enkele contractuele gebondenheid voor Polytechniek b.v. tot stand.

Email disclaimer

E-mails send are confidential and may also be proviliged. These messages are intended only for the (legal) person to whom it is addressed to and may contain information that is personal or confidential and may not be made public pursuant to law or regulation or agreement. If someone other than the recipient of this e-mail message or otherwise get his hands on it he is not entitled to hear, distribute, publication or reproduction. Thereof he is asked to contact Polytechniek b.v. immediately by phone to inform them and to destroy the e-mail. Polytechniek b.v. is neither liable for the proper and complete transmission of the contents of an e-mail message, nor for any delay in its receipt. These e-mails do not constitute any contractual bondage for Polytechniek b.v..

— Direct contact —

Met Polytechniek haalt u meer dan 45 jaar ervaring in huis.

Polytechniek ontzorgt bij het realiseren en onderhouden van uw technische installaties.

Recente projecten

Hieronder vindt u een greep uit onze recente projecten. Polytechniek adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoud alle technische installaties. Van Advies tot en met Zekerheid.

 • Uitbreiding bedrijf

  Uitbreiding bedrijf06-10-2018

  Koburg B.V., geworteld in West-Friesland, onderscheidt zich met een betrouwbaar product van een goede kwaliteit. Wij telen een substantieel deel van d...

 • Uitbreiding koeling, met koudemiddel propaan en CO2

  Uitbreiding koeling, met koudemiddel propaan en CO226-07-2018

  In 2018 wordt een nieuwe bedrijfshal van 2100 m² gebouwd bij René en Sabine Verdonk.Hierin verzorgt Polytechniek een koelcel met gekoelde voorruimte...

 • Technische installaties luchtbehandeling, koude- en warmte- elektro- en watertechniek

  Technische installaties luchtbehandeling, koude- en warmte- elektro- en watertechniek 25-07-2018

  Wij zijn continu actief in deze mooie zaadsector o.a. met koude- en warmtetechniek, luchtbehandeling, elektro- en watertechniek aan een groot aantal z...

 • Nieuwbouw koelcellen

  Nieuwbouw koelcellen 01-11-2017

  De familie Leeuwenburg gaat na 3 generaties nieuw bouwen, Polytechniek heeft de opdracht mogen ontvangen voor ruim 5000 m2 koelcellen, onze hartelijk ...